Інститут Біології

Kostikov

Кафедра ботаніки ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка є провідною навчальною ботанічною установою України.

Очолює кафедру доктор біологічних наук, професор Ігор Юрійович Костіков.

Структура кафедри складається з 5 підрозділів: професорсько-викладацький склад (12 співробітників, з них 3 доктори наук та 9 кандидатів наук), навчальна лабораторія (7 співробітників), науково-дослідна лабораторія "Ботаніка" (5 співробітників, з них 3 кандидата наук), докторантура (2 докторанти), аспірантура (2 аспіранти). Загальна кількість співробітників кафедри: 27 (з них 3 доктори наук та 14 кандидатів наук). Також до лекційного процесу на кафедрі долучаються відомі в Україні та за її межами науковці НАН України: чл.-кор. НАНУ Я.П. Дідух, І.О. Дудка, професори С.Л. Мосякін, С.Я. Кондратюк, О.О. Протасов, С.В. Сябряй, П.М. Царенко.


Кафедра ботаніки здійснює підготовку фахівців за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст і магістр. Підготовка проводиться з двох спеціалізацій: нижчі рослини та вищі рослини. Кафедра готує фахівців з альгології, мікології, фітопатології, систематики, флористики, географії та екології рослин, гідробіології, фітоценології, зеленого будівництва, фіто-, фіко- та мікотехнології тощо.

Виходячи з різноманітності об’єктів та предметів досліджень, дисципліни, що викладаються на кафедрі, групуються у кілька блоків:

  • морфоструктурний блок – дисципліни, що вивчають макро- і мікроскопічну будову рослин та грибів у зв'язку з їхньою еволюцією та середовищем існування;
  • систематичний блок – питання таксономії і впорядкування системи рослин та грибів на основі філогенетичних зв’язків;
  • флористичний блок – встановлюються склад, а також закономірності розвитку та поширення флор різних регіонів;
  • фітоценологічний та геоботанічний блок – закономірності будови та розвитку фітоценозів і розподілу рослинного покриву на земній поверхні;
  • прикладний блок – спрямований на вироблення вмінь та навичок роботи з цінними у господарському або науковому плані рослинними об’єктами (робота з гербаріями, створення колекцій, культуральна робота, методи дослідження мікроскопічних об’єктів, біологія вирощування культур різних господарських груп тощо).

На кафедрі та в науково-дослідній лабораторії "Ботаніка" розробляються наступні напрямки наукових досліджень: систематика та цитологія водоростей; оцінка стану водних екосистем за діатомовими індексами; ґрунтова альгологія; водорості як резервуари вірусних інфекцій вищих рослин; мікроскопічні гриби як основні агенти біодеструкції виробів та матеріалів; макроскопічні гриби; систематика вищих рослин; хорологія видів вищих рослин флори України; фітосозологія: флористичні та екологічні дослідження рідкісних і зникаючих рослин та рослинних угруповань; біологія інтродукованих в Україні рослин; рослинність України; фітоінвазії як загроза природному біорізноманіттю; наукові основи озеленення в ландшафтному дизайні та в інтер'єрі; методи створення та підтримання дернових покриттів.