Інститут Біології

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища

Екологічна освіта є важливим прикладним напрямом природничої галузі знань, завданням якої є підготовка фахівців з глибокими теоретичними знаннями з географії та геології, біології та хімії, фізики та математики, правознавства та економіки, комплексними практичними навичками та уміннями організації захисту довкілля з його природними та антропогенними системами (біосфери, антропосфери, соціосфери), охорони і раціонального використання природних ресурсів, організації екологічно безпечної діяльності, спрямованої на гармонізацію відносин людини з біосферою. Україна є однією з найбільших європейських аграрно-промислових держав, що характеризується високою щільністю населення, значною розораністю земель, розвинутою гірничодобувною, металургійною, хімічною, машинобудівною та енергетичною промисловістю. Економічне зростання як окремого регіону, так і країни в цілому, неможливе без інтенсифікації використання ресурсів, збільшення обсягів відходів, зростання чисельності населення тощо. Все це призводить до погіршення середовища існування людини, зниження продуктивності агросистем, занепаду природних екосистем. Як результат, у недалекій перспективі економічне зростання буде обмежуватися впливом лімітуючих екологічних факторів.

Кафедру очолює доктор біологічних наук, доцент Лукашов Дмитро Володимирович.

Колектив кафедри є одним з наймолодших в університеті – середній вік викладачів становить 41 рік. Незважаючи на свою молодість, колектив має значний досвід у проведенні екологічних досліджень: проведення оцінки впливу на навколишнє середовище при розробці проектної документації та техніко-економічного обґрунтування (будівництво Одеської траси, розробка нафтових родовищ, кар’єрний видобуток будівельних матеріалів). Фахівці кафедри екології мають досвід здійснення наукового супроводу створення нових та оптимізації діяльності діючих об’єктів природно-заповідного фонду України – заказників, національних парків, заповідників. Зокрема, завдяки наполегливій праці колективу у 2008 році Указом Президента України № 1129/2008 від 01.12.2008 було створено національний природний парк «Пирятинський», брали участь у розробці проекту розширення території Канівського природного заповідника та надання йому статусу біосферного, створення Навчального центру заповідної справи при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Кафедра має тісні зв'язки з профільними міністерствами та відомствами, академічними та науково-дослідними інститутами, адміністраціями природно-заповідних територій.

Перспективи розвитку:

Екологічна наука є порівняно молодим напрямом знань, генетично пов’язаним з біологічною наукою. Сам термін "екологія" був запропонований лише у 1866 р. німецьким біологом Ернстом Гекелем як назва самостійної біологічної галузі. Саме роботи таких вчених як ботаніків Й.Вармінга та А.М.Бекетова, зоологів К.Ф.Рульє, М.О.Сєверцева, Ч.Елтона, гідробіолога К.Мьобіуса заклали теоретичні основи цієї молодої науки. На початку ХХ-го сторіччя до вивчення екологічних процесів долучилися вчені інших галузей природничої науки: геолог Е.Зюсс сформулював поняття біосфери, геохімік В.І. Вернадський описав біогеохімічні цикли елементів, математик В.Г.Горшков оцінив роль живих організмів у підтриманні параметрів біосфери, ґрунтознавець О.В.Докучаєв визначив роль живих організмі у процесах ґрунтоутворення.

В результаті наповнення знаннями з інших галузей природничих наук, екологія стала міждисциплінарною галуззю, яка узагальнює знання людства про природні процеси на Земній кулі. У ХХ-му сторіччі загострилися проблеми, пов’язані з негативним впливом діяльності людини на довкілля.

Слово «екологія», багаторазово повторене засобами масової інформації та політиками набуло надзвичайної популярності. Нажаль, це призвело до втрати первинного сенсу поняття. В побут увійшли недолугі словосполучення: “погана екологія”, “екологія душі” тощо. Нажаль, за часів Радянського Союзу екологія набула суто прикладного значення і ототожнювалася з інженерно-технічним напрямом "охорона навколишнього середовища". Таку традицію успадкувала українська вища освіта та ще більше поглибила розрив між біологією та екологією. Як результат, в освітній діяльності було втрачено традиції викладання екології як біологічної науки. Освітні стандарти підготовки еколога містять з 30 нормативних дисциплін лише дві (!) біологічні – основи екології та біологія; три географічні – гідрологія, ландшафтна екологія, метеорологія і кліматологія; одну геологічну – геологія з основами геоморфології; одну хімічну дисципліну – хімія з основами біогеохімії. В результаті, основна увага при підготовці фахівців-екологів зосереджена на інженерних аспектах природокористування (енергозберігаючі технології, очисні пристрої, розрахунки викидів від джерел забруднення) та геосистемних рівнях охорони природного середовища (збереження сталого складу атмосфери, літосфери, гідросфери). У студентів виховується корисливий антропоцентричний підхід до взаємодії людини з довкіллям.

Для усунення таких перекосів в екологічній освіті України, посилення класичної екологічної складової змісту освіти, надання випускникам знань про особливості впливу факторів довкілля як на людину, так і інші живі організми та їх угруповання на кафедрі екології Київського національного університету імені Тараса Шевченка планується впровадження нового комплексного навчального плану. Одночасно буде запозичено позитивний досвід викладання прикладних природоохоронних дисциплін згідно діючого освітнього стандарту підготовки фахівців-екологів.

Передбачено введення нових прикладних екологічних дисциплін: екологія тварин та рослин, фітоценологія, гідроекологія, радіоекологія, екотоксикологія, аналітична хімія довкілля, картографічні методи в екології. Значної уваги приділятиметься впливу діяльності людини на навколишнє природне середовище, глобальні процеси в біосфері. Тому на кафедрі наряду з фундаментальною екологічною тематикою (соціобіологія, біорізноманіття екосистем, кругообіг хімічних елементів), планується активно розвивати прикладні напрями досліджень, спрямовані на розробку науково обґрунтованих методів оптимізації господарської діяльності людини, екологічного моніторингу стану довкілля, біоіндикації та біомоніторингу забруднення компонентів екосистем, вивченню продуктивності екосистем за умов антропогенного впливу.

 

Запрацював сайт кафедри екології http://ecologyknu.wix.com/ecologyknu