Інститут Біології

Відділ "Фізіології мозку та психофізіології"

Відділ фізіології мозку та психофізіології створено у 2012 році на базі лабораторії фізіологічної кібернетики та психофізіології. Завідувачем відділу є кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник  Ігор Григорович Зима.

Співробітники відділу досліджують психофізіологічні механізми емоційного та інтелектуального напруження у людини, розробляють методи діагностики, профілактики та корекції пов’язаного з ними дистресу. Також, досліджуються особливості електричної активності головного мозку та її динаміки при обробці вербальної та невербальної інформації різного рівня складності. У співпраці з відділом клінічної фізіології та патології екстрапірамідної нервової системи ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України" досліджуються особливості функціональної активності головного мозку пацієнтів з хворобою Паркінсона.

Основні методи, що використовуються у відділі: електроенцефалографія, аналіз викликаних потенціалів, електрокардіографія, електроенцефалографічна томографія, вейвлет-аналіз електрофізіологічних сигналів, в тому числі з використанням авторських програм на основі функцій Кравчука, аналіз варіабельності серцевого ритму, численні методи психофізіологічного та психологічного тестування.

Наукові розробки співробітників відділу щороку представляються на конференціях та симпозіумах міжнародного та всеукраїнського рівня. Досягнення деяких науковців відзначені державними стипендіями та почесними грамотами.

Співробітники відділу протягом багатьох керують курсовими і дипломними роботами студентів ННЦ "Інститут біології". Також вони беруть участь у педпроцесі кафедри фізіології людини і тварин, викладаючи спецкурси "Електрофізіологія головного мозку" (Зима І.Г, Крижановський С. А.), "Математичне моделювання фізіологічних процесів" (Філімонова Н. Б.), загальні курси "Анатомія та еволюція центральної нервової системи", "Фізіологія центральної нервової системи з основами вищої нервової діяльності" (Чернінський А. О.), "Фізіологія людини і тварин (Крижановський С. А., Чернінський А .О.). На базі відділу проводяться лабораторні роботи з електроенцефалографії (загальний практикум, 3 курс), спецпрактикум "Електрофізіологія головного мозку людини" (студенти спеціалізації "фізіологія людини і тварин"). Співробітники відділу беруть активну участь у організації в ННЦ "Інститут біології" регулярної конференції "Психофізіологічні та вісцеральні функції у нормі та патології", роботі Українського фізіологічного товариства імені П.Г.Костюка, Українського товариства нейронаук, Українського біофізичного товариства, тощо. А. Чернінський протягом ряду років бере активну участь у організації всеукраїнських біологічних змагань школярів.

Відділ має творчі зв'язки з ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМНУ» (м. Харків), Київським університетом імені Бориса Грінченка, ДУ «Інститут геронтології імені Чеботарьова АМНУ» (м. Київ) та Інститутом фізіології імені О. О. Богомольця НАНУ (м. Київ).