Інститут Біології

Про кафедру біофізики

Кафедра біофізики створена в 1963 році при безпосередній участі таких відомих вчених як професор Харченко П.Д., і академіки Гродзинський Д.М., Богач П.Г. Саме Богач П.Г. започаткував новий напрямок дослідженнь, пов'язаний з вивченням клітинних, тканинних та молекулярних механізмів мя'зового скорочення, створив наукову школу біофізичних кадрів.

Подальший розвиток кафедри біофізики відбувався під керівництвом професора Зими В.Л., академіка Шуби М.Ф., професора Мірошниченко М.С. З 2009 року і по теперішній час кафедру очолює доктор біологічних наук, професор В.С. Мартинюк.

Навчальний процес і наукову роботу на кафедрі виконує високо-кваліфікований професорсько-викладацький склад: професори Мартинюк В.С., Костерін С.О., Мірошниченко М.С., Жолос О.В., Прилуцький Ю.І., Нурищенко Н.Є., доценти Ганчурін В.В., Богуцька К.І., Оглобля О.В. та Цимбалюк О.В., асистенти Артеменко О.Ю. і  Шелюк О.В.  

Кафедра готує спеціалістів трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів (бакалаври, спеціалісти та магістри). Високий рівень підготовки спеціалістів-біофізиків забезпечується читанням нормативних курсів та спецкурсів, з залученням до викладаня лекцій та проведення спецпрактикумів провідних вчених Академії наук України.

На базі кафедри працює науково-дослідна лабораторія «Біофізики». Основні напрямки наукових досліджень: вивчення (1) структурно-функціональних особливостей м'язів та молекулярних механізмів збудження і скорочення; (2) дослідження іонних каналів та внутрішьоклітинних сигналів; (3) молекулярних механізмів дії та технології застосування вуглецевих матеріалів у нанобіотехнологіях. Найважливіші досягнення спеціалістів кафедри в науковій роботі: виявлено модифікуючий вплив електромагнітних полів на біологічну активність речовин (Мартинюк В.С.); встановлено існування електричного зв'язку між гладеньком'язовими клітинами (Шуба М.Ф.); запропоновано локалізацію структурних доменів в молекулі міозину (Зима В.Л.); розроблено нову концепцію механізму скорочення скелетного м'язу (Мірошниченко М.С.); з’ясовані окремі механізми роботи терморецепторів (Жолос О.В.); розроблено унікальні технології застосування вуглецевих наноструктур для деструкції злоякісних пухлин (Прилуцький Ю.І.). Спеціалістами кафедри у співавторстві з провідними вченими України видано підручник «Біофізика». З 2005 року на кафедрі під керівництвом Мартинюка В.С. проводяться дослідження з проблем електромагнітної біолоігї і геліобіології.

Працівники кафедри є засновниками Українського біофізичного товариства, спільного Українсько-німецького науково-навчального центру з нанобіотехнології, а також організаторами багатьох наукових міжнародних конференцій і семінарів. Видається науковий журнал «Фізика живого». 

Випускники кафедри успішно працюють в науково-дослідних установах України, а також різних країн світу (США, Німеччина, Англія, Франція, Польща, Італія, Австрія та ін.).

В Інституті біології працює спеціалізована рада з захисту кандидатских і докторських дисертацій зі спеціальності 03.00.02 - “біофізика”.