Інститут Біології

Аспірантура

ОГОЛОШЕННЯ

прийом до аспірантури на 2012-2013 навчальний рік з відривом та без відриву від виробництва за науковими спеціальностями:

проспект акад. Глушкова 2(526-54-34)

 

Програма вступу до аспірантури кафедра біофізики

Програма вступу до аспірантури кафедра фізіології людини та тварини

Програма вступу до аспірантури кафедра фізіології рослин

Програма вступу до аспірантури кафедра імунології

Програма вступу до аспірантури кафедра мікробіології

Програма вступу до аспірантури кафедра цитологія, клітинна біологія та гістологія

Програма вступу до аспірантури кафедра вірусології.pdf

Програма вступу до аспірантури кафедра зоології

Програма вступу до аспірантури кафедра генетики

Програма вступу до аспірантури кафедра екології

Програма вступу до аспірантури за спеціальністю біотехнологія.pdf

Програма вступу до аспірантури за спеціальністю біохімія.pdf

Програма вступу до аспірантури за спеціальністю радіобіологія.pdf

Програма вступу до аспірантури за спеціальністю молекулярної біології.pdf

Програма вступу до аспірантури кафедра ботаніка

 

 

 

 

pbvfktyf

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи , які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.

Підготовка в аспірантурі університету здійснюєтьсяза рахунок:

коштів Державного бюджету України - за державним замовленням ;

коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту понад державне замовлення;

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства на підставі:

міжнародних договорів України;

загальнодержавних програм;

договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

Вступники до аспірантури подають на ім'я ректора університету такі документи:

1. рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;

2. заяву ;

3. особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

4. 2 фотокартки 3х4 ;

5. список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);

6. наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності;

7. медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086/o;

8. засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу(особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію ностифікованого диплома) з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплому);

8. рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);

9. посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);

10.направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури;

11.копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва);

12.довідка з постійного місця проживання.

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються вступником особисто.

Трудова книжка(за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв'язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи за підписами керівника установи та головного бухгалтера для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури. 

Документи подаються у швидкозшивачі з 2 конвертами.

Заяви про прийом до аспірантури з усіма зазначеними вище документами приймаються з 30 серпня по 12 вересня 2012 року щодня, крім суботи та неділі, з 9.00 до 17.00.

Вступні випробування проводяться з 19 вересня по 12 жовтня 2012 року.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника. Якщо поданий реферат не дає підстав рекомендувати претендента до вступу в аспірантуру, він (претендент) не допускається до вступних іспитів.

Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних іспитів до аспірантури , надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Вступники до аспірантури університету складають вступні іспити зі спеціальності, філософії, іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської, італійської) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури та ад'юнктури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

Зарахування на загальних підставах проводиться за сумою оцінок, отриманих за вступні іспити.

У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники:

які успішно закінчили магістратуру;

склали всі або декілька кандидатських іспитів;

мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях тощо.

Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, мають право на зарахування за контрактом понад план державного замовлення.

Аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва і успішно виконують індивідуальний план підготовки:

отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;

іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця проживання забезпечуються гуртожитком для несімейних;

користуються щорічно канікулами тривалістю два місяці, які включаються до загального терміну навчання.

Аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план роботи, користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

Взаємозобов'язання університету та аспіранта визначаються в угоді, яку аспірант підписує з університетом протягом першого місяця навчання. Підставою для підписання угоди є направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахованим з аспірантури.

Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва 3 роки, без відриву від виробництва - 4 роки.

Початок навчання в аспірантурі з 1 листопада 2013 року.

 

Детальніше читати на сайті Київського національного університету імені Тараса Шевченка