Спецкурси

Антибіотики

Спецкурс читає:  Домбровська Ірина Володимарівна

Домбровська Ірина Володимирівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Навчальна дисципліна «Антибіотики» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „специаліст” за напрямом 0704 – Біологія згідно до галузевого стандарту вищої освіти України (ГСВОУ)"Освітньо-професійна програма підготовки специаліста напряму 0704 – біологія", введеного у дію наказом Міністерства освіти і науки України від 31 березня 2005 р. № 193. Дисципліна вивчається протягом 1-го семестра, включає теоретичну підготовку та навчальну практику. Формою контролю успішності теоретичної підготовки є іспит, який визначається за середнім балом від підсумкових рейтингових оцінок.

Обсяг теоретичної підготовки даної робочої програми, становить 85 год., з яких 34 год лекцій, 34 год. лабораторних занять і 17 год. самостійної роботи студентів, що відповідає 3 кредитам Європейської Кредитно-Трансферної Системи (ECTS). Відповідно до кількості кредитів ECTS, розділ "Антибіотики" складається з 3 модулів, обсяг кожного з яких визначається таким, що дорівнює одному кредиту ECTS.

Мета навчальної дисципліни „Антибіотики” – сформувати систему здатностей та вмінь для диференціації біологічно активних речовин з антибіотичною активністю, створення технологій їх одержання та застосування, що дозволяють вирішувати типові задачі діяльності спеціаліста-біолога за узагальненим об’єктом діяльності "антибіотики" в межах вимог, визначених ГСВОУ "Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста напряму 0704 – біологія", введеного у дію наказом Міністерства освіти і науки України від 31 березня 2005 р. № 193.

Робоча навчальна програма спецкурсу «Антибіотики»

освітньо-професійної програми магістра за напрямом 0704 "біологія”

Завантажити на комп'ютер файл.pdf