Нормативні курси

Імунологія

Дисципліна «Імунологія» є базовою нормативною дисципліною циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за напрямом 0704 – Біологія згідно до галузевого стандарту вищої освіти України (ГСВОУ)"Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму 0704 – біологія", введеного у дію наказом Міністерства освіти і науки України від 31 березня 2005 р. № 193. Дисципліна вивчається протягом 2-го семестра, включає теоретичну підготовку. Формою контролю успішності теоретичної підготовки є залік, який визначається за середнім балом від підсумкових рейтингових оцінок.

 

Моложава Ольга Станіславівна

 

Обсяг теоретичної підготовки 72 год., з яких 34 год лекцій, 28 год. самостійної роботи студентів, що відповідає 1,5 кредитам Європейської Кредитно-Трансферної Системи (ECTS). Відповідно до кількості кредитів ECTS, дисципліна складається з двох модулів.

Мета навчальної дисципліни «Імунологія» – сформувати систему знань з імунології, ознайомити студентів із базовими принципами структурної організації та функціонування імунної системи і найбільш важливих біополімерів, що беруть участь в імунному розпізнаванні чужорідних структур в організмі та в регуляції імунних реакцій.

Робоча навчальна програма дисципліни спеціалізації освітньо-професійної програми бакалаврату за напрямом 6.070400 -  «біологія»

 

Завантажити файл на комп’ютер.pdf

Нормативний курс читає: Моложава Ольга Станіславівна