Спецкурси

Збудники інфекційних захворювань

Спецкурс читає:  Сенчило Наталія Василівна

Сенчило Наталія Василівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна дисципліна «Збудники інфекційних захворювань» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” за напрямом 0704 – Біологія згідно до галузевого стандарту вищої освіти України (ГСВОУ)"Освітньо-професійна програма підготовки магістрів напряму 0704 – біологія", введеного у дію наказом Міністерства освіти і науки України від 31 березня 2005 р. № 193. Дисципліна вивчається протягом семестру, магістрами груп:  імунологів, мікробіологів, вірусологів. Формою контролю успішності теоретичної підготовки є іспит, який визначається за середнім балом від підсумкових рейтингових оцінок.

Обсяг теоретичної підготовки зі «Збудники інфекційних захворювань», який є предметом даної робочої програми, становить 162 год., з яких 34 год лекцій, 34 год. лабораторних занять і 10 год. самостійної роботи студентів, що відповідає 4,5 кредитам Європейської Кредитно -Трансферної Системи (ECTS).

Мета курсу «Збудники інфекційних захворювань» – сформувати систему знань та вмінь з теоретичних основ що до основних властивостей збудників особливо небезпечних інфекційних захворювань бактеріальної етіології, запропонувати схему профілактичних заходів для боротьби з інфекційним агентом до початку та під час перебігу інфекційного процесу, а також використовуючи сучасні методи діагностики інфекційних захворювань, встановити причини й наслідки інфекційного процесу, як однієї з динамічних форм взаємодії мікро- та макроорганізму Отримані знання і навички дозволять вирішувати типові задачі діяльності магістрів в межах вимог, визначених ГСВОУ "Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра напряму 0704 – біологія", введеного у дію наказом Міністерства освіти і науки України від 31 березня 2005 р. № 193.

Завдання дисципліни:

1) дати студентам уявлення про використання новітніх методів діагностики для встановлення причин та наслідків інфекційного процесу.

2) засвоїти основні принципи сучасних профілактичних заходів боротьби з особливо небезпечними інфекційними захворюваннями.

3) враховуючи  характер перебігу інфекційного захворювання та знаючи фактори патогенності збудника, уміти передбачити механізми поширення інфекційного процесу.

Робоча навчальна програма спецкурсу «Збудники інфекційних захворювань»

Завантажити на комп'ютер файл.pdf