Про науковий збірник

У Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія: «Біологія» слід подавати експериментальні дані про особливості будови, розвитку і функціонування рослинних організмів, флору і фауну України, одержані на основі досліджень, що проводяться науковцями в галузях фізіології рослин і тварин, генетики, ботаніки, зоології, мікроббіології, вірусології, а також друкуються нові дані стосовно біохімічних і біофізичних основ регуляції у клітинах і органах у нормі й після впливу різноманітних фізико-хімічних факторів, наведені результати нових методичних розробок. 

До друку приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи:

У вступі: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх (за останні 5-7 років) досліджень та публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання мети (постановка завдання). В основній частині статті: виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження; перспективи подальших розробок у даному напрямку.

Статті в журналі друкуються українською мовою, а іноземних авторів - російською або англійською.

За дату отримання статті вважають дату надходження остаточно опрацьованого автором варіанту рукопису. 
Редакція надсилає авторові першу верстку для контрольної вичитки й виправлення помилок, яку слід перевірити, підписати й надіслати до редакції в день отримання. 

У разі відхилення рукопису редакція лишає у своєму архіві один його примірник.

 

Увага! 
Всі подані до друку статті підлягають рецензуванню редакційною колегією збірника, також редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, котрі не відповідають вказаним вимогам.