ВИМОГИ ДО ОПУБЛІКУВАННЯ СТАТТІ У ЗБІРНИКУ

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ ДО ДРУКУ  (.pdf) 

 

ВИМОГИ ДО ОПУБЛІКУВАННЯ СТАТТІ У ЗБІРНИКУ
1. Загальні вимоги
До редакційної колегії подаються наступні матеріали:
1.1. Один екземпляр роздрукованої статті (обов’язково) та електроний варіант
1.2. Рецензію на статтю
1.3. Витяг з засідання кафедри чи відділу
1.4. Авторська довідка (див. Додаток 3)

2. Вимоги до тексту статті
2.1. Текст кожної статті слід подавати у вигляді файла формату WinWord-97, у якому не слід використовувати стильову розмітку.

2.2. Комп’ютерний набір тексту слід здійснювати за такими параметрами:
– шрифт – Arial, розмір 9;
– інтервал між рядками – одинарний;
– перед назвою і після назви статті та кожного її розділу має бути пропуск в один рядок;
– відступ першого рядка кожного абзацу має дорівнювати 0,5 см;
– параметри сторінки 2,54 – 2,0 –1,8 – 1,8 – 0 – 1,7 – 1,7 (у порядку, зазначеному в опції
/файл/параметри сторінки/ програма WinWord-97).

2.3. Обсяг статті не повинен перевищувати 8 сторінок (разом з назвою, анотацією,
формулами, таблицями, рисунками та списком літератури).
2.4. Матеріали статті подавати в такій послідовності:
– індекс УДК (для природничих факультетів), (Arial, 8 pt, Bold)
– перший ініціал, прізвище та вчений ступінь (якщо він є) або посада (у разі відсутності вченого ступеня) кожного співавтора (між ініціалом і прізвищем ставити нерозривний інтервал; ця вимога поширюється й на прізвища, що наводитимуться в основному тексті статті), (Arial, 8 pt, напівжирний)
– назва статті (у 5–9 слів, відповідна до змісту статті, без словосполучень на
зразок "Дослідження питання…", "Деякі питання…", "Проблеми…", Шляхи…"тощо), (Arial Black, 10 pt, звичайний)
– анотація (українською, російською та англійською мовами, не більше 50 слів, із застосуванням безособових конструкцій на зразок, "...досліджено генетичні мінливості… ...отримано задовільні результати …"; (Arial, 8 pt, напівжирний курсив), а також ключові слова після кожної анотації.
- прізвища авторів та назва статті слід додатково подати вкінці статті англійською мовою;
- основний повний текст статті (з таблицями та рисунками, потрібно оформити, як вказано в пункті 3 даних Вимог),
- список використаної літератури (у форматі, вказаному в пункті 4 даних Вимог), (Arial, 7 pt, звичайний)
- дата надходження до редколегії, наприклад: надійшла до редколегії 09.11.05. (Arial, 7 pt, напівжирний, розрядка 1 пт, вирівняти по правому краю)

2.4. Додаткові вимоги до тексту статті:
- кожну абревіатуру слід уводити в текст у дужках після першого згадування відповідного повного словосполучення, і лише потім можна користуватися введенною абревіатурою;
- джерела списку літератури подавати в тексті у квадратних дужках, наприклад [1], [1; 6]; при цитуванні конкретні сторінки наводити після номера джерела, наприклад: [1, с. 5]); якщо вводиться в тих самих квадратних дужках ще джерело, то воно відокремлюється від попереднього джерела крапкою з комою (наприклад, [4, с. 5; 8, с. 10–11]; не подавати в тексті розгорнутих посилань, таких як: (Іванов А.П. Вступ до мовознавства. – К., 2000. – С. 54);
- усі цитати подавати мовою "Вісника" (незалежно від мови оригіналу) й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело та конкретну сторінку;
- не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках безпосередньо в тексті;
- на всі таблиці й рисунки давати посилання в тексті статті;
- усі таблиці повинні мати заголовки (над таблицею, окремим абзацем тексту);
- усі рисунки мають супроводжуватися підписами (знизу від рисунка, окремим абзацем; підпис не має бути елементом рисунка);
- формули у статтях набирати лише редактором формул (Microsoft Equation чи MathType Equation, шрифт основних символів Times New Roman, розмір 10, див. додаток 2);
- скорочення грошових, метричних, часових одиниць (грн, мл, км, год, хв, с тощо), а також скорочення млн, млрд писати без крапки;
- між числовим значенням і скороченою назвою одиниці виміру величини слід ставити нерозривний інтервал;
- термінологія статті має відповідати стандартам галузі науки та бути звіреною зі спеціальними словниками української мови.

3. Вимоги до рисунків 
3.1. Робота зі сканованими зображеннями
3.1.1. Підготовка сканованих зображень у графічних редакторах (наприклад, у Adobe Photoshop):
а) видалити всі текстові елементи рисунка;
б) "почистити" рисунок – забрати бруд у вигляді крапок, непотрібних штрихів тощо.

3.1.2. Робота з підготовленими сканованими зображеннями в Microsoft Word:
а) у меню "Вставка" вибрати опцію "Об'єкт";
б) у вікні, що з'явилося, вибрати опцію "Рисунок Microsoft Word";
в) у новому документі, що з'явився, виконати операції вставки підготовленого сканованого рисунка і додавання за допомогою написів (Вставка напису або інструмент панелі "Малювання") текстових елементів рисунка;
г) закрити рисунок.

3.2. Робота із зображеннями у спеціалізованих редакторах
2.1. Не додавати текстові елементи рисунка у використовуваних редакторах, а зробити це в Microsoft Word, як це зазначено в пункті 3.1.2.

3.3. Робота зі схемами, зробленими засобами панелі "Малювання" Microsoft Word
3.3.1. Виконати підпункти а) і б) пункту 3.1.2.
3.3.2. Використовуючи панель "Малювання", створити необхідну схему.
3.3.3. Закрити рисунок.
Шрифт написів рисунка – Arial, розмір – 8, напівжирний.

4. Вимоги до списку літератури
4.1. Джерела у списку літератури подавати за алфавітним порядком прізвищ перших авторів.
4.2. Усі джерела мають бути пронумеровані, кожен номер у переліку посилань має відповідати лише одному джерелу.
4.3. У вихідних даних монографій і збірників не вказувати назву видавництва та загальну кількість сторінок (це факультативні елементи).
4.4. У списку літератури прізвища та ініціали авторів подавати курсивом, ініціали ставити після прізвища.
4.5. Якщо літературне джерело має більше чотирьох авторів, то слід писати прізвища трьох перших авторів після назви видання, наприклад: М.С.Іваненко, П.Т.Петренко, О.Р.Сидорова та ін.( див. додаток 1, приклад 6)
4.6. Літературні джерела, видані за редакцією певної особи, розташовувати в алфавітному списку за назвою, наприклад: Зоологія : Підручник / За ред. І.В. Осауленка (у цьому разі ініціали ставити перед прізвищем і не курсивити).
4.7. Для правильного оформлення списку посилань необхідно ретельно вивчити додаток 1.