Про науковий збірник

 

У Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія: «Проблеми регуляції фізіологічних функцій» слід подавати експериментальні дані про особливості будови, розвитку і функціонування рослинних і тваринних організмів, одержаних науковцями. Також тематика видання дозволяє розглядати нові дані про патофізіологічні закономірності й біохімічні механізми регуляції процесів на клітинному та органному рівнях після впливу різноманітних фізико-хімічних чинників.
До друку приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи:
У вступі: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх (за останні 5-7 років) досліджень та публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання мети (постановка завдання). В основній частині статті: виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження; перспективи подальших розробок у даному напрямку.
Статті в журналі друкуються українською мовою, а іноземних авторів - російською або англійською.

За дату отримання статті вважають дату надходження остаточно опрацьованого автором варіанту рукопису.
Редакція надсилає авторові першу верстку для контрольної вичитки й виправлення помилок, яку слід перевірити, підписати й надіслати до редакції в день отримання.
У разі відхилення рукопису редакція лишає у своєму архіві один його примірник.

 

Увага!
Всі подані до друку статті підлягають рецензуванню редакційною колегією збірника, також редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, котрі не відповідають вказаним вимогам.