Перспектива працевлаштування фахівців за спеціальністю 8.04010204 «цитологія та гістологія»

У зв’язку із бурхливим розвитком у всьому світі, зокрема і в Україні, медичних і біологічних напрямків дослідження, що спрямовані на покращення прижиттєвої діагностики, профілактики і лікування різних захворювань людини, створюються нові можливості для відкриття принципово нових державних і приватних установ діагностичного спрямування.

До того ж значно зростає попит в Україні на дослідження з репродуктивної медицини та ембріології людини.

Зазначене вище стосується лабораторій репродуктивних і клітинних технологій та органів судової експертизи, експертно-криміналістичних центрів, різних патогістологічних лабораторій, які проводять дослідження, опираючись на сучасні імуноцитологічні, гістохімічні, цитоморфометричні, молекулярно-біологічні дослідження.

Основу таких лабораторій складають висококваліфіковані спеціалісти –цитологи та гістологи, яких випускає кафедра цитології, гістології та біології розвитку ННЦ «Інститут біології» КНУ імені Тараса Шевченка.

До того ж різні навчальні заклади Києва і прилеглого регіону, зокрема і медичні університети, не готують фахівців за спеціальністю 8.04010204 «Цитологія та гістологія».

Слід зазначити, що на фахівців цитологів та гістологів залишається величезний попит у науково-дослідних інститутах НАН України, установах системи Міністерства освіти, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства сільського господарства, Міністерства охорони навколишнього середовища тощо. Останнім часом випускники кафедри знаходять роботу за фахом ще й за кордоном. Значна частина випускників продовжує також навчання в аспірантурі як в Україні, так і за кордоном.

Отже кафедрі цитології, гістології та біології розвитку ННЦ «Інститут біології» належить провідна роль в Україні з підготовки висококваліфікованих спеціалістів-морфологів, дослідників мікро- і макроскопічної будови та функцій живих організмів для різних наукових закладів України.

Випускники-цитологи та гістологи є конкурентоспроможними на ринку праці, тому що володіють високим професіоналізмом; ініціативністю, комунікабельністю, здатністю та готовністю до самостійної, результативної праці.

Кафедра цитології, гістології та біології розвитку протягом десятиріч випускає бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціалізацією цитологія та гістологія. Кафедра має багаторічний досвід і кваліфікований штат викладачів (всі викладачі мають науковий ступінь кандидата або доктора біол. наук). Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 10 штатних викладачів, з них: професорів 2, доцентів 7, асистентів (канд. біол. наук) 1 та 1 професора, що працює за сумісництвом.

Кафедра володіє необхідним обладнанням та методичними розробками, новими сучасними підручниками і навчальними посібниками з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, програмами для успішної підготовки магістрів денної і заочної форми навчання за напрямом 8.04010204 «Цитологія та гістологія».

Науково-педагогічні співробітники кафедри, аспіранти і студенти беруть активну участь у виконанні наукової теми, яка пов’язана з вивченням проблеми цито- і гістофізіології нейроендокринної та імунної систем організму при дії різних пошкоджуючих факторів. Кафедра має відповідні публікації у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, представляє вітчизняні досягнення на різних конференціях.

Кафедра зарекомендувала себе в Україні як надійний навчально-науковий підрозділ з підготовки висококваліфікованих магістрів-морфологів. Випускники кафедри цитології, гістології та біології розвитку є конкурентоспроможними на ринку праці, що зумовлено високим рівнем їхньої фундаментальної та професійно-орієнтованої підготовки як теоретичного, так і практичного спрямування та здатністю до самостійної роботи.

На кафедрі читаються провідні фундаментальні курси «Загальна цитологія», «Гістологія», «Біологія індивідуального розвитку” «Теорія еволюції» та більше 25 спеціальних курсів, відповідно до яких проводяться лабораторії спеціалізації з гістології, ембріології тварин, хірургії, морфометрії, патології клітин, гематології, імуноцитохімії, гістохімії, нейрогістології, порівняльної цито- і гістології тощо.

Кафедра підтримує наукові та партнерські зв’язки з університетами та науковими центрами в Україні, такими як Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМНУ, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ, Інститут геронтології АМНУ імені Д.Ф. Чеботарьова, Національний аграрний університет, Національний Медичний університет ім. О. О. Богомольця, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, Національний інститут раку тощо.