Умови вступу

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
В 2013 РОЦІ

Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АД № 034984 від 12.06.2012 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року №1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, № 1902/22214, 1903/22215.

 

 

 Vstup 

 

І. Загальні положення

1.1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу ( додаток 1 до цих Правил прийому).
До Київського національного університету імені Тараса Шевченка приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, приймаються до Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здобуття вищої освіти за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
1.2. Прийом до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.
1.3. Іногородні студенти денної форми навчання за поданням факультетів та інститутів університету можуть забезпечуватися гуртожитком за наявності вільних місць.
1.5. Усі питання, пов’язані зі вступом до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вирішуються Приймальною комісією.

 

 Правила прийому. Завантажити на комп'ютер файл .pdf 

 

  Мінімальні бали Зовнішнього Незалежного Оцінювання (ЗНО) для подачі документів

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

 

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

 

Код

 

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

  Біологія

 

 

6.040102

 

2. Біологія

Профільний

140

3. Фізика або хімія

Непрофільний

124

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.040106

1.Українська мова та література

Непрофільний

124

2.Математика

Профільний

140

3.Хімія або географія

Непрофільний

124