Відділ загальної фізіології

Решетнік Євдокія Миколаївна

Кандидат біологічних наук

Науковий співробітник

Решетнік Євдокія Миколаївна

 

 

 

Сфера наукових інтересів:  фізіологія травлення, регуляція фізіологічних функцій

 

 

 

 

 

 

Навчалась на біолого-грунтознавчому факультеті Ростовського державного університету, м. Ростов-на-Дону, Росія (1991-1997).

Аспірантура біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1997-2000)

2000-2011 – молодший науковий співробітник, науковий співробітник відділу загальної фізіології НДІ фізіології імені академіка Петра Богача

2002 – у спеціалізованій вченій раді біологічного факультету Київського національного університету захистила кандидатську дисертацію “Регуляторний вплив енкефалінів та їх синтетичних аналогів на жовчосекреторну функцію”на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 13.00.13 – фізіологія людини і тварин; науковий керівник – д.б.н. Рибальченко Володимир Корнійович

Лауреат конкурсу АМН України для молодих учених за наукові роботи в галузі медицини (2004 р.)

2004-2008 – викладач на громадських засадах кафедри фізіології людини і тварин (спецкурс «Фізіологія гепатобіліарної системи» 4 курс)

2004-2011 - керівник курсових та дипломних робіт та виробничої практики студентів кафедри фізіології людини і тварин

Співавтор навчального посібника «Цитофізіологія і біохімія травлення», автор низки нових практичних занять до спецкурсу «Фізіологія гепатобіліарної системи»

Співавтор 1 Патенту України: спосіб визначення спектру похідних білірубіну та білівердину в біологічній рідині (2009)

Співавтор понад 100 наукових робіт.

Публікації:

Masyuk T.V., Dolgova E.N., Reshetnik E.N. Changes of the secretory function of the rats liver under some regulatory peptides action. // 2nd  European Congress of Pharmacology. Hungary, Budapest 4-7 July, 1999, P.349.

Тукаєв С.В., Решетник Е.Н., ВесельськийС.П., Лященко П.С. Желчеотделительная функция печени при действии верапамила. // Российский физиологический журнал имени И.М. Сеченова. – 2002. – Т 88, №2. – С.1010-1016.

Ostrovska G., Filinska O., Reshetnik E., Dolgova O., Rybalchenko T., Yablonska S., Veselski S., Rybalchenko V. The ions role in realization mechanisms for biological effects of enkephalines. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. – 2004. – Vol.XVII, N2.- P.327-329.

Берегова. Т.В., Островська Г.В., Рибальченко Т.В., Синельник Т.Б., Решетнік Є.М., Цирюк О.І., Фалалєєва Т.М., Толстанова Г.М., Кухарський В.М., Остапченко Л.І., Рибальченко В.К. Цитофізіологія і біохімія травлення. Практикум.: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2006. – 271с.

Reshetnik E.M., Osipova O.I., Sepideh Parchami Ghazaee, Veselsky S.P., Makarchuk M.U., Zh.V. Kartifuzova The effects of leu-enkephalin on bile secretion at the experimental alcoholization. Regulatory Peptides. – 2006. – V123, N1. – P. 36.

E.M. Reshetnik, O.I. Osipova, Sepideh Parchami Ghazaee, S.P. Veselsky, M.U. Makarchuk, Zh.V. Kartifuzova The effects of leu-enkephalin on bile secretion at the experimental alcoholization // Regulatory Peptides. – 2006. – V123, N1. – P.154.

Латишенко Л.А., Решетнік Є.М., Весельський С.П., Макарчук М.Ю. Вплив лей-енкефаліну на жовчосекреторну функцію печінки щурів при фармакологічній модуляції автономної нервової системи // Фізіологічний журнал. – 2009. – Т.55, №3. – С.67-74.

Latyshenko L.A., Reshetnik E.M., Veselsky S.P., Dolgova O.M., Makarchuk M.Yu. The role of opioid receptors in regulation of enkephalins-induced choleresis // The Journal of Physiological Sciences. 2009. – Vol.59, Sup.1 – Proceedings of the XXXVI International Congressof Physiological Sciences ”Function of Life: Elements and Integration”, July 27-August 1, 2009, Kyoto, Japan. –P3PM-15-3 P.387.

Решетнік Є.М. Зміни характеристик жовчі при дії енкефалінів в умовах експериментального алкогольного гепатиту //. Загальна патологія і патологічна фізіологія". - 2010. - Т.5, №3 . – С.100-104.

Reshetnik E.M., Kartifuzova Zh.V., Dolgova O.M., Veselsky S.P. Bile formation and changes in its characteristics under the enkephalins action in experimental alcohol hepatitis conditions // Regulatory Peptides. - 2010. - V.164, Issue 1. - P.46.