Біофізична мембранологія

Спецкурс читає: Костерін Сергій Олексійович

Костерін Сергій Олексійович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисципліна «Біофізична мембранологія» є дисципліною дляспеціальності “біофізика”, та складовою циклу професійної підготовкифахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” за напрямом 0704 –«Біологія» згідно до галузевого стандарту вищої освіти України (ГСВОУ)"Освітньо-професійна програма підготовки магістра напряму 0704 –біологія", введеного у дію наказом Міністерства освіти і науки України від 31березня 2005 р. № 193.

Дисципліна викладається протягом I семестру. Загальний обсягтеоретичної підготовки з дисципліни "Біофізична мембранологія" становить144 год., з яких 34 год. лекцій, 34 год. лабораторних занять, 76 год.самостійної роботи студента, що відповідає 4,0 кредитам (36 годин = 1кредит) Європейської Кредитно-Трансферної Системи (ECTS). Формоюконтролю успішності теоретичної підготовки є іспит.

Робоча навчальна програма спецкурсу «Біофізична мембранологія»

 

для освітньо-професійної програми магістра за напрямом

8.04010206 - біофізика

Завантажити на комп'ютер файл .pdf