Методи кінетичного аналізу в фізико-хімічній біології

Спецкурс читає: Костерін Сергій Олексійович  

 

Костерін Сергій Олексійович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисципліна входить до циклу професійної та практичної підготовкифахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр” за спеціальністю«біохімія», що читається в 4-му семестрі в обсязі 2-ох кредитів (заЄвропейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS), а саме 72 год., зяких 32 год. лекцій, 40 год. самостійної роботи і підсумовується заліком.

Мета навчальної дисципліни Методи кінетичного аналізу в фізико-хімічній біології”  –  ознайомити студентів з основними поняттями та теоретичними основамикінетики біохімічних та біофізичних процесів, методологічних та методичнихпідходів, що використовуються, зокрема, для вирішення теоретичних тапрактичних потреб ензимології та біотехнології. Відповідні знання, якібудуть одержані студентами, дозволять їм розраховувати найважливішіхарактеристичні кінетичні параметри біохімічних і біофізичних процесів,графічно інтерпретувати динамічні експериментальні результати, будуватинескладні математичні моделі біофізикохімічних процесів при вивченнінагальних проблем сучасної біології клітини, вирішувати типові задачідіяльності магістра-біолога в межах вимог, визначених ГСВОУ "Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра напряму 0704 – біологія", введенногоу дію наказом Міністерства освіти і науки України від 31 березня 2005 р. №193.

Робоча навчальна программа спецкурсу   Методи кінетичного аналізу в фізико-хімічній біології

Для студентів спеціальності 6.040102 – «Біологія»

Завантажити на комп'ютер файл.pdf