Радіаційна біофізика

«Радіаційна біофізика» є дисципліною спеціалізації для підготовки фахівців-магістрів занапрямом «біофізика», який читається у I семестрі в обсязі 2 кредитів (за ЄвропейськоюКредитно-Трансферною Системою ЕСТS), а саме 72 год., з яких аудиторних занять 34 год.: 17год. (лекції), 17 год. (лабораторні заняття) і 38 год. самостійної роботи. Вивчення дисциплінипідсумовується заліком.

Богуцька Катерина Іванівна

Радіаційна біофізика – це галузь науки, яка вивчає механізми і прояв біологічної діїіонізуючих випромінювань на основі аналізу фізико-хімічних процесів, що відбуваються прицьому у клітині, тканині та організмі загалом. Більшість найвагоміших досягнень удослідженні структурно-функціональних властивостей живої матерії одержано саме завдякиширокому використанню методів радіаційної біофізики, які базуються на фізичних принципахпередачі енергії випромінювання атомам і молекулам біологічних систем з урахуваннямособливостей їхньої взаємодії.

Робоча навчальна програма дисципліни спеціалізації  «Радіаційна біофізика»

освітньо-професійної програми магістра за напрямом

8.04010206 - “біофізика

Завантажити на комп'ютер файл.pdf

Нормативний курс читає:    Богуцька Катерина Іванівна