Екологічна біофізика

Дисципліна «Екологічна біофізика» є цикл нормативною дисципліною з професійної тапрактичної підготовки по спеціальності «біофізика», що читається у 2 семестрімагістратури в обсязі 4-х кредитів, в тому числі 126 години загальні, 60 аудиторнихзанять, з них 30 годин лекцій, 30 годин лабораторно-практичних занять і 66 годинсамостійної роботи. Закінчується іспитом у 2-у семестрі.

Мартинюк Віктор СеменовичМетою і завданням навчальної дисципліни «Екологічна біофізика» є опануваннястудентами сучасними теоретичними основами фізичної природи і біофізичнихмеханізмів впливу екологічних факторів, що впливають на організм людини і тварин таінших живих організмів. В результаті навчання студенти повинні мати уявлення протеоретичні і практичні аспекти екологічної біофізики, вміти самостійно аналізуватиекологічні і біологічні дані, планувати і проводити елементарні дослідження.

Предметом навчальної дисципліни «Екологічної біофізики» є теоретичні та практичні

основи фізичної природи і біофізичних механізмів впливу екологічних факторів, що

впливають на організм людини і тварин та інших живих організмів.

Робоча навчальна програма нормативного курсу Екологічна біофізика

для студентів-магістрів спеціальності 8.04010206 «біофізика»

Завантажити на комп'ютер файл.pdf

Нормативний курс читає:  Мартинюк Віктор Семенович