Наукова діяльність кафедри екологія

Визначення якості компонентів середовища та окремих видів продукції.
Кафедра має сучасну акредитовану аналітичну лабораторію (свідоцтво про атестацію ПТ-352/11, від 26.09.2011 р.) яка надає послуги:
1. Визначення якості води за ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"
2. Визначення екологічної придатності добрив за ГОСТ Р 53218-2008 "Удобрения органические. Атомно-абсорбционный метод определения содержания тяжелых метал лов" та СанПиН 2.1.7.573-96 "Санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к использованию сточных вод".
3. Біотестування води за ДСТУ 4173-2003 "Якість води. Визначання гострої летальної токсичності на Daphnia magna та Ceriodaphnia affinis" та ДСТУ 4174-2003 "Якість води. Визначання сублетальної та хронiчної токсичності хiмiчних речовин та води на Daphnia magna i Ceriodaphnia affinis"
Визначення ефективності інсектицидів, регуляторів розвитку та репелентів, які використовуються у дезінсекції за МУ 3.5.2.1759-03 "Дезинсекция. Методы определения эффективности инсектицидов, акарицидов, регуляторов развития и репеллентов" та МУ 3.5.2.2358-08 "Определение уровня чувствительности синантропных насекомых к инсектицидам".
Для цього на кафедрі утримуються лабораторні культури 6 видів членистоногих, які мають медичне значення: тарган рудий (Blattella germanica L.), тарган чорний (Blatta orientalis L.), тарган американський (Periplaneta americana L.), комарі (Aedes aegypti L. та Culex pipiens molestus L.), муха кімнатна (Musca domestica L.).
Проектні розробки.
3. Розробка розділу проектної документації "Оцінка впливу на навколишнє середовище" (ОВНС) згідно ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд" – оцінка впливу проектів на навколишнє природне середовище (атмосферу, гідросферу, літосферу, тваринний і рослинний світ, екосистеми). Типи впливу проектів на навколишнє середовище. Оцінка екологічних наслідків проектів.
4. Проектування нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ). Створення нових природно-заповідних територій підвищує екологічну стабільність регіону, є ефективним інструментом запобігання незаконній приватизації землі та забудові. Ця робота спрямована на виконання Загальнодержавної програми формування Національної екологічної мережі України.
Завдяки активній діяльності колективу кафедри екології цілий ряд адміністративних районів України значно підвищив частку заповідних територій. За підготовленими пакетами документів створено більше 200 нових об’єктів ПЗФ різних категорій: від пам’яток природи, до національного природного парку (зокрема НПП "Пирятинський").
Комплекс робіт включає: польові дослідження видового різноманіття, підготовка наукових обґрунтувань, виготовлення картографічних матеріалів, розробка проектів погоджень землекористувачів та місцевої влади.
5. Проведення оцінки життєвого циклу продукції згідно з вимогами стандартів ISO серії 14040. Здійснюється оцінка ризиків впливу продукції і послуг на компоненти довкілля, біорізноманітність та розробляються рекомендації стосовно заходів зменшення негативного впливу.
Консультаційні послуги.
6. Надання консультацій та проведення попередньої оцінки впливу діяльності підприємства та його продукції на довкілля та оцінки екологічних аспектів. Попередня оцінка передує заходам впровадження систем екологічного менеджменту в організаціях. Попередня оцінка передбачає ознайомлення з нормативною документацією, що регламентує використання ресурсів, утворення та розміщення відходів, внутрішньою документацією підприємства, визначення ступеня забрудненості ґрунтів, води, повітря, вплив на біологічну різноманітність, відвідування виробничих майданчиків, складання ступеня відповідності вимогам ISO 14001. В результаті попередньої оцінки складається відповідний звіт, що є основою для розроблення та впровадження добровільної системи екологічного менеджменту.
З позиції управління екологічними небезпеками здійснюється визначення та оцінка значимості екологічних аспектів, їх ранжування і складання відповідного реєстру. Екологічні аспекти відображають взаємодії організації із довкіллям. Спеціалісти кафедри складуть Реєстр екологічних аспектів діяльності організації, оцінять їх пріоритетність та запропонують заходи ефективного управління ними.
7. Проведення оцінки біологічної різноманітності на територіях. Оцінка видової та ландшафтної різноманітності територій є необхідним елементом екологізації виробничої та рекреаційної діяльності. Спеціалісти кафедри можуть:
– провести оцінку видової та ландшафтної різноманітності території, що експлуатується,
– визначити найбільш вразливі види, їх угруповання та елементи ландшафту,
– розробити рекомендації щодо заходів управління діяльністю з метою зменшення негативного впливу на довкілля.
8. Надання консультацій із розроблення екологічної складової Належних сільськогосподарських практик (GAP), Найкращих практик управління (BMP) використанням пестицидів, добрив при вирощуванні сільськогосподарських культур. Належні сільськогосподарські практики (GAP) включають сукупність заходів управління виробничими процесами в господарствах, спрямовані на забезпечення якості та безпечності продукції рослинництва. Екологічні складові GAP охоплюють використання пестицидів, добрив, їх зберігання, утилізацію відходів, використання джерел води для здійснення технологічних процесів з гарантуванням її якості, впровадження інтегрованого захисту рослин. Спеціалісти кафедри визначать екологічність добрив та пестицидів, якість води, вплив на біологічну різноманітність та запропонують заходи екологічно орієнтованого використання ресурсів, здійснення захисту рослин з метою виробництва якісної та безпечної продукції.
Навчальні програми.
9. Підвищення кваліфікації та перепідготовка працівників установ природно-заповідного фонду України. На базі Канівського природного заповідника ННЦ "Інститут біології" (Черкаська область) з 2009 р. за підтримки ПРООН-ГЕФ та Міністерства екології та природних ресурсів України працює Навчальний центр заповідної справи. Метою центру є підвищення кваліфікації та перепідготовка працівників установ природно-заповідного фонду України, опанування сучасного досвіду створення та управління заповідних об’єктів, надання консультативної допомоги.
Викладачами кафедри екології розроблено тренінгові програми для цільових груп установ природно-заповідного фонду України:
– служба державної охорони ПЗФ,
– економісти установ ПЗФ,
– працівники відділів екологічної освіти,
– вчителі біології та географії,
– представники природоохоронних громадських організацій.
Тривалість тренінгу – 8 днів. Групи – по 12-15 осіб. Слухачі Навчального центру забезпечуються гуртожитком з покращеними умовами, та 3-х разовим харчуванням. По завершенню курсу слухачі отримують сертифікат державного зразка.