Лабораторія фізико-хімічної біології

Наукова робота НДЛ «Фізико-хімічної біології»

Основний напрямок наукової роботи -  дослідження біохімічних механізмів розвитку патологічних станів організму при дії факторів зовнішнього середовища для подальшої корекції виявлених порушень.

Протягом багатьох років в НДЛ «Фізико-хімічної біології» досліджуються механізми біологічної дії іонізуючої радіації на метаболічні процеси в організмі теплокровних. Вивчаються біохімічні механізми програмованої загибелі клітин – апоптозу, індукованого дією іонізуючої радіації та інших чинників. З 1986 року наукові дослідження були тісно пов'язані з розробкою заходів по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Результати наукових досліджень знайшли практичний вихід у розробці препарату МІГІ-К (мідієвий гідролізат кислотний), який проявляє радіопротекторну та протипухлинну дію, підвищує імунний статус та стабілізує обмінні процеси, покращує травлення та сприяє виведенню радіонуклідів з організму. Препарат застосовувався для працівників ЧАЕС і населення, що проживає в зонах підвищеного ризику, забруднених радіонуклідами, в т.ч. м. Києві). Співробітники лабораторії займаються дослідженнями впливу сумісної дії  іонізуючої радіації та  іонів важких металів на структурно-функціональні властивості саркоплазматичного ретикулуму клітин скелетних м’язів і функціональні властивості ентероцитів слизової оболонки тонкого кишечнику. З 2005 року на органному, тканинному і клітинному рівнях досліджуються біохімічні, молекулярні, імунологічні механізми розвитку різних патологічних станів організму за умов дії стресорних та пошкоджуючих факторів екзогенної природи. Розробляються моделі для визначення маркерів ранньої клітинної відповіді при виразковій хворобі шлунка, коліту, гастриту та онкологічних захворюваннях різної етіології.

Основні наукові висновки та розробки сформульовані в монографічних виданнях “Структура та функція біологічних мембран”(К., 1981), “Біологічне метилювання та його модифікація на ранніх етапах променевого ураження” (К.,1980), “Ентероцити тонкої кишки та радіація” (К., 2003), “Радіаційно-індукована структурно-метаболічна модифікація лімфоїдних клітин” (К., 2006), Фізіолого-біохімічні механізми виразкоутворення (К.,2008), Біохімічні механізми апоптозу (К., 2008). Діяльність НДЛ тісно пов’язана з науковою школою “Радіаційна біохімія”, заснованою академіком НАНУ М.Є.Кучеренко.