Кравець Олена Адольфівна

Кандидат біологічних наук

Старший науковий співробітник
Кравець Олена Адольфівна

 

 

телефон: (044) 526-14-98, (044) 434-37-77

Сфера наукових інтересів: онтогенез рослин та його регуляція, асиметрія і полярність рослин як прояви морфогенезу, регенерація, позиційна інформація, стволові клітини рослин, репродуктивні процеси у рослин, клітинний добір та його роль, адаптація
Читає спецкурс «Онтогенез та ембріологія рослин», лабораторний практикум «Сучасні методи біотехнології рослин»

 

 

 

 

 

Освіта:
Закінчила Ужгородський державний університет (1974 р.) за спеціальністю «біологія», здобула кваліфікацію біолога, викладач біології та хімії. Захистила кандидатську дисертацію за темою «Развитие зародышевого мешка и процесс оплодотворения у представителей рода Lilium (Tourn.)L.», спеціальність «ботаніка». З 1975 по 1995 р.- працювала у відділі ембріології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ, з 1995 по 2010 рр. – у відділі біофізики та радіобіології ІКБГІ. З 2011 року - провідний науковий співробітник Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України.
Напрямки наукової діяльності в галузі ембріології рослин: апоміксис, процес запліднення гібридизації у лілейних, поліспермія та запліднення антипод у лілії, ембріогенез у злаків (м’якої пшениці) за умов впливу різних температур.
В галузі радіобіології та клітинної біології: клітинні та тканинні механізми адаптації рослин до дії гамма- та УФ-Б- опромінення, особливості клітинної конкуренції в соматичних і генеративних тканинах, визначення критичного рівня радіаційного пошкодження меристеми, регенераційні процеси при дії гострого опромінення, відновлювальні процеси з точки зору позиційної інформації, явище асиметрії у рослин, вплив мікрогравітації на кінетику та трофіку меристем, радіаційне старіння у рослин та ін.
Основні публікації:

1. Кравец Е.А., Гродзинский Д.М., Гуща Н.И. Влияние УФ-Б облучения на репродуктивную функцию растений Hordeum vulgare L. // Цитология и генетика. 2008.-N 5.C. 7-15.
2. Кравец Е.А., Хведынич О.А. Полиспермия и оплодотворение антипод у видов Lilium (Tourn.) L. // Цитология и генетика. 2008.-N 3.C. 45-50.
3. Кравец Е.А., Гродзинский Д.М. Роль клеточной конкуренции в механизмах восстановления при воздействии ионизирующего и УФ-Б излучения (на примере Hordeum vulgare L.) // Труды Тимирязевской сельскохозяйственной Академии, 2008. - №2. С. 30-35.
4. Кравец Е.А., Хведынич О.А. Особенности вхождения пыльцевых трубок в зародышевый мешок у Lilium Henry Bak. и L. regale L. (Liliaceae). Оплодотворение антипод и центральной клетки // Ботанический журнал. 2009. №5. С. 92-103.
5. Кравец Е.А. Клеточные и тканевые механизмы восстановительных процессов в вегетативных и генеративных меристемах при воздействии облучения // Цитология и генетика. 2009.- 43, N 1.- C. 11-22.
6. Кравец Е.А., А.Н. Михеев, Л.Г. Овсянникова, Д.М. Гродзинский. Воздействие острого облучения на интерпретацию позиционной информации клетками апикальной и латеральной меристемы гороха // Физиология и биохимия культурных растений. – 2010.-Т.42, N4.- С. 288-297
7. Кравец Е.А., А.Н. Михеев, Л.Г. Овсянникова, Д.М. Гродзинский. Критический уровень радиационного повреждения апикальной меристемы корня и механизмы ее восстановления (на примере Pisum sativum L.) // Цитология и генетика. 2011.- №1.- C. 11-22.
8. Е.А. Кравец, В.В. Бережная, В.И. Сакада, Н.М. Рашидов, Д.М. Гродзинский. Структурная архитектоника апикальной меристемы корня в связи с количественной оценкой степени ее радиационного поражения // Цитология и генетика. 2012.- N 2.- C. 12-23.
9. Кравец Е.А. Роль цитомиксиса и гаплонтного отбора в нормализации фертильности пыльцевых зерен после воздействия УФ-В облучения // Вісник товариства генетиків та селекціонерів, 2012, № 2.
10. Kravets Elena. The role of cell selection for pollen grain fertility after treatment of barley sprouts (Hordeum distichum L.) with UV-B irradiation // Acta Biologyca Slovenica, 2011, V.54, St.2: 23-32.
11. Кравец Е.А. Цитомиксис, его природа, значение и цитологические последствия // Цитология и генетика. 2012.-N 3.C. 75-85.
12. Kravets E.A., Zelena L.B., Zabara E.P., Blume Ya.B. Adaptation strategy of barley plants to UV-B radiation // Emir. J. Food Agric. 2012. 24 (6): 444-458.