Анатомія людини

Дисципліна  «Анатомія людини» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “біологія”, що читається в IV семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), обсягом 108 год., з яких 48 години аудиторних занять, з них 32 годин лекцій, 16 годин лабораторних занять і 60 годин самостійної роботи і підсумовується заліком.

 

Фізіологія людини і тварин

Курс «Фізіологія людини і тварин» складається з 74 лекційних годин та 74 годин практичних занять. Курс розбито на вісім модулів. Контроль знань студентів здійснюється шляхом тестування, колоквіумів, підсумкових семінарів, модульних контрольних робіт.

На основі вивчення курсу студент повинен знати теоретичні та прикладні питання фізіології організму людини й тварин, сучасні методи фізіологічних досліджень, основи лабораторного аналізу функціонального стану різних систем органів. Вміти описати та пояснити фізіологічні процеси, механізми їх регуляції, дати об’єктивну оцінку одержаним у експерименті чи спостереженні даним, користуватися загальновизнаними методами фізіологічних досліджень, використовувати лабораторне обладнання.