Кафедра зоології

Екологія

Дисципліна «Екологія» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності „біологія”, яку викладають в VIIІ та ІХ семестрах в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), в тому числі: 18 години аудиторних занять, з них 12 годин лекцій, 6 годин практичних занять і 90 годин самостійної роботи (підсумовується іспитом в IХ семестрі)

 

Зоологія

Дисципліна «Зоологія» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності „біологія”, яку викладають в I та II семестрах в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS) і складає 252 навчальні години за навчальним планом, в тому числі: 233 години аудиторних занять (64 годин лекцій, 64 годин лабораторних занять, 20 годин передекзаменаційних консультацій і 85 годин іспиту) і 19 годин самостійної роботи. І семестр – Зоологія б/хр.: лекції – 34, практичні – 34, самостійна робота – 10; ІІ семестр – Зоологія хр.: лекції – 30, практичні – 30, самостійна робота – 9) і закінчується заліком у І семестрі та іспитом в II семестрі.